Schulz Biler A/S er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger. I denne persondatabeskyttelsespolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt, lovlig, ansvarlig og gennemsigtig behandling af personoplysninger højt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Schulz Biler A/S
Adresse: Heringvej 11, 4800 Nykøbing Falster
Telefon: 54861016
CVR: 12012675
Mail: Schulzbiler@sbiler.dk
Website: www.schulzbiler.dk

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores kunder. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til kundesamarbejde indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og cpr nr.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv. Udveksling sker som udgangspunkt via mundtlig samtale og krypteret mail.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor vores kunder.

Grundlaget for behandling af persondata kan også være en retlig pligt, der fx følger af skattekontrolloven, bogføringsloven og kreditaftaleloven.

De personoplysninger vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom fra offentlige databaser.

Oplysninger registreres og behandles kun i det omfang det er nødvendigt for at varetage de ovennævnte formål.

Leverandører

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, cvr nr. og tilsvarende kontaktoplysninger relevante kontaktpersoner.  Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

Markedsføringsaktiviteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev og anvendelse af cookies på hjemmeside og opslag på Facebook.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder med leverandører, da det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål. Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med det offentlige såsom kommuner, SKAT mv. når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål med kunden og vores leverandører.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores virksomhed. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning

De personoplysninger vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne. Dette vil senest være 5 år efter sagen er afsluttet, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Registreredes rettigheder

De personer vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter

  • retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af personoplysninger
  • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling, samt
  • retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret

Klage

Hvis en kunde og leverandør er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler deres personoplysninger på, kan man klage til os eller Datatilsynet.

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er

Navn: Conni Braae
Telefon: +45 29 60 30 16
E-mail: cb@sbiler.dk

Opdatering af vores persondatapolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.schulzbiler.dk